Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Prawo cywilne - dr B. Lackoroński

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Ekspertyzy z zakresu:

 • służebności,
 • posiadanie,
 • klauzula rebus sic stantibus,
 • waluty zobowiązań,
 • delikty,
 • umowa o roboty budowlane,
 • darowizna,
 • dożywocie,
 • renta.

Publikacje

 • Rozwój historyczny klauzuli rebus sic stantibus, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2004, nr 1 [ISSN 1644-0242]
 • Idea demokratycznego państwa prawnego, Społeczeństwo i Polityka 2005 nr 3/4 [ISSN 1733-8050] (opublikowano także w: Państwo i kultura polityczna – doświadczenia polskie XX wieku. Studia i rozprawy, red. W. Jakubowski, T. Słomka, Pułtusk 2008) [ISBN 978-83-7549-055-8]
 • Nadzwyczajna zmiana stosunków z art. 3571 k.c. a zmiany w prawie podatkowym w zakresie stawek podatków pośrednich w trakcie roku podatkowego [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2006, nr 2 [ISSN 1644-0242]
 • Odpowiedzialność za tzw. szkody pośrednie w polskim prawie cywilnym [w:] Odpowiedzialność odszkodowawcza, red.: J. Jastrzębski, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2007 [ISBN 978-83-7483-550-3]
 • Orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności za tzw. szkody pośrednie, Przegląd Sądowy 2007, nr 9 [ISSN 0867-7255]
 • Zgoda organu administracji publicznej w obrocie nieruchomościami, Studia Iuridica 2008, t. 49 [ISBN 978-83-235-0593-8]
 • Pojęcie „strony” a podmiotowy zakres odpowiedzialności na podstawie art. 4171 § 2 k.c. za uniemożliwienie korzystania z rzeczy spowodowane wadliwą decyzją administracyjną (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2007 r.), Przegląd Sądowy 2009, nr 4 [ISSN 0867-7255]
 • Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdy wynikłe ze śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 k.c. (cz. 1), Palestra 2009, nr 7-8 [ISSN 0031-0344]
 • Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdy wynikłe ze śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 k.c. (cz. 2), Palestra 2009, nr 9-10 [ISSN 0031-0344]
 • Ochrona własności nieruchomości przed immisjami pośrednimi a ochrona dóbr osobistych – wybrane zagadnienia, Studia Iuridica 2010, t. 52 [ISBN 978-83-235-0724-6]
 • Waluta zobowiązania i waluta świadczenia po zmianie art. 358 k.c. z 23 października 2008 r., Przegląd Sądowy 2011, nr 6 [ISSN 0867-7255]
 • Klauzula rebus sic stantibus a odpowiedzialność ex contractu, Państwo i Prawo 2012, nr 3 [ISSN 0031-0980]
 • Kultura w tworzeniu prawa międzynarodowego publicznego – zwyczaj oraz ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane, Społeczeństwo i Polityka 2012, nr 4(33) [ISSN 1733-8050] (opublikowano także w: Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom 1. Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013) [ISBN 978-83-235-1108-3]
 • Change of Circumstances – the Polish Approach, Studia Iuridica 2013, t. 56 [ISBN 978-83-235-1019-2]
 • Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr, Warszawa 2013 [ISBN 978-83-278-0204-0]
 • Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2013 [ISBN: 978-83-255-5729-4] [współautorzy: P. Duma, B. Gibbons, J. Łagowska]
 • R. Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, przekład: A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, B. Lackoroński, M. Madej, Warszawa 2013, [ISBN 978-83-7383-678-5] (B. Lackoroński – tłum. rozdz. VII, VIII, X-XIII, XVI, XXIII)
 • Charakter prawa do obniżenia ceny, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2013, nr 4(40), [ISSN 1896-9852]
 • Odpowiedzialność za szkodę wspólników wynikłe z naruszenia dóbr spółki handlowej – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.6.2012 r., V CSK 338/11, Glosa 2014, nr 1 [ISSN 1233-4634]
 • Opinia na temat projektu ustawy o prawach konsumenta, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2014, nr 1(41), [ISSN 1896-9852]
 • Opinia prawna dotycząca projektu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2014, nr 2(42), [ISSN 1896-9852]
 • Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2014, nr 4(44), [ISSN 1896-9852] (współautor: L. Bosek)
 • Zmiany kursu franka szwajcarskiego a sytuacja prawna kredytobiorców – wybrane zagadnienia, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2015, nr 1(45), [ISSN 1896-9852]
 • Zlecenie a umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych – perspektywa cywilnoprawna [w:] Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015 [ISBN 978-83-264-8358-5]; (zaktualizowana i zmodyfikowana wersja tego artykułu ukazała się p.t. „Kwestia autonomicznej kwalifikacji umów cywilnoprawnych w systemie ubezpieczeń społecznych, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2016, nr 4(52), [ISSN 1896-9852] http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/ED4FB0B5D8E3B4CBC12580DE0048DC92/$file/Strony%20od%20ZP_4_2016-2_Bogus%C5%82aw%20Lackoro%C5%84ski.pdf)
 • Opinia prawna na temat projektu ustawy o dzierżawie rolniczej, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2015, nr 2(46), [ISSN 1896-9852]
 • Analiza praktyki sądowej w sprawach z umów renty i dożywocia, Warszawa 2015 (http://www.iws.org.pl/pliki/files/kolor_IWS_Lackoro%C5%84ski%20B._%28._.%29%20z%20um%C3%B3w%20renty%20i%20do%C5%BCywocia%281%29.pdf)
 • Opinia na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej przejrzystości w umownych postępowaniach arbitrażowych między inwestorem a państwem [COM(2015) 20 final], Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2015, nr 4(48), [ISSN 1896-9852] (współautor: B. Pawłowski)
 • Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2015, nr 4(48), [ISSN 1896-9852]
 • Opinia prawna w sprawie kwalifikowania pobierania pożytków z własności nieruchomości oraz członkostwa w organach osób prawnych jako „działalności gospodarczej”, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2015, nr 4(48), [ISSN 1896-9852]
 • Ustawowa waloryzacja zobowiązań. Uwagi na tle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pomocy tzw. frankowiczom, Forum Prawnicze 2015, nr 6(32), [ISSN: 2081-688X] (współautor: L. Bosek)
 • Opinia na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych [COM(2015) 634 final], Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2016, nr 1(49), [ISSN 1896-9852] (współautor: K. Kuszel)
 • Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość [COM(2015) 635 final], Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2016, nr 1(49), [ISSN 1896-9852] (współautor: K. Kuszel)
 • Renta (art. 903-907 k.c.) w praktyce sądowej, Prawo w Działaniu 2015, Tom 24, Sprawy cywilne, [ISSN 2084-1906] (opublikowany w 2016 r.)
 • Sprawy o naprawienie szkód wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej w latach 2001-2014 w świetle danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości [w:] Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej, red.: E. Gierach, M. Jabłoński, K. Koźmiński, Warszawa 2016, [ISBN 978-83-8090-238-1] (współautor: E. Gierach)
 • Opinia prawna na temat niektórych przepisów poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2016, nr 2(50), [ISSN 1896-9852]
 • Zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego po zmianie wprowadzonej ustawą z 10.07.2015 r., Polski Proces Cywilny 2016, nr 4(25), [ISSN 2082-1743]
 • Waluta zobowiązania i waluta świadczenia po zmianie art. 358 k.c. z 10.07.2015 r., Przegląd Sądowy 2016, nr 11-12, [ISSN 0867-7255]
 • Poszukiwanie i eksploatacja zasobów naturalnych w przestrzeni kosmicznej (wybrane prawnomiędzynarodowe aspekty tzw. górnictwa kosmicznego) (współautor: P. Marcinkowska) [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red.: M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Warszawa 2016, [ISBN 978-83-7383-868-0]
 • Opinia prawna w sprawie wezwania z 3 czerwca 2016 r. skierowanego przez Inwestora w ramach procedury pojednawczej dotyczącego sporu na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze 1 maja 1990 r., Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2016, nr 3(51), [ISSN 1896-9852]
 • Komentarze Prawa Prywatnego. Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), red. K. Osajda, Warszawa 2017 [komentarz do art. XI, art. XVII-XX, art. XXXIII-XXXIV, art. XLIX-L PWKC], [ISBN-978-83-255-9112-0]
 • Komentarze Prawa Prywatnego. Tom II. Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2-22, 65-111(1)) Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, red. K. Osajda, Warszawa 2017 [komentarz do art. 285-295, art. 305(1)-305(4), art. 336-352 KC], [ISBN-978-83-255-9113-7]
 • Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIA. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017 [komentarz do art. 363; art. 366-383; art. 387; art. 415 i 416; art. 519-525 KC], [ISBN-978-83-255-8766-6]
 • Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIB. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, red. K. Osajda, Warszawa 2017 [komentarz do art. 647-658; art. 888-916 KC z wyłączeniem art. 890 KC], [ISBN-978-83-255-8767-3]
 • Ubezpieczenie społeczne – umowa o wykonanie usługi – umowa o dzieło – glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 25 października 2016 r., I UK 471/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, nr 9, poz. 85, [ISSN 0867-1850]

Monografie

 • Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe prawo cywilne, zobowiązania, odpowiedzialność odszkodowawcza, służebności
Dodatkowe języki komunikacji angielski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl