Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

LABORATORIA UW

Laboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)

Laboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)
Laboratorium Modelowania Środowiska Naturalnego (Meteo)

Podstawowym celem Sekcji Modelowania Środowiska Naturalnego jest wyznaczanie numerycznych prognoz pogody.

szt.

Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej
Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

Zespół Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej prowadzi badania nad identyfikacją i analizą białek i mRNA ulegających lokalnej translacji na synapsie w odpowiedzi na określony typ pobudzenia. Nasze badania przyczynią się do zrozumienia tego jak działa synapsa i jakie białka są odpowiedzialne za jej plastyczność. Pracujemy na mysich modelach ludzkich chorób, w których upośledzony jest proces lokalnej translacji, takich jak zespół łamliwego chromosomu X (myszy Fmr1 KO); używamy zaawansowanych metod obrazowania neuronów a także metod biochemicznych, biologii molekularnej, sekwencjonowania nowej generacji czy wysoko rozdzielczej spektrometrii mas.

szt.

Laboratorium Neurobiologii Molekularnej

Laboratorium Neurobiologii Molekularnej
Laboratorium Neurobiologii Molekularnej

Działanie mózgu oparte jest na przekazywaniu impulsów elektrycznych wzdłuż wypustek komórek nerwowych. W przypadku aksonów owiniętych błoną oligodendrocytów, czyli mieliną pełniącą funkcję izolatora, sygnały elektryczne przemieszczają się z prędkością dochodzącą nawet do 100 m/s.

szt.

Laboratorium Obliczeń Wielkoskalowych

Laboratorium Obliczeń Wielkoskalowych
Laboratorium Obliczeń Wielkoskalowych

Zespół badawczo-rozwojowy specjalizujący się w obliczeniach wielkoskalowych. Nasze obowiązki obejmują prace badawcze, rozwój i optymalizację oprogramowania na systemy High Performance Computing (HPC) oraz wsparcie użytkowników ICM w wykorzystaniu infrastruktury obliczeniowej ICM.

szt.

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód
Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód wykonuje szereg usług badawczych i analiz próbek wody, ekspertyzy środowiskowe, raporty o stanie środowiska, monitoring jakości wód.

szt.

Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej

Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej
Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej

Prace zespołu Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień. Pierwszym z nich jest historia populacji i organizacja społeczna w kulturach przedkolumbijskich Ameryki Południowej, drugim historie ewolucyjne wybranych gatunków zwierząt w późnym plejstocenie i holocenie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian klimatu na populacje ssaków. Zagadnienie to, poza wymiarem czysto poznawczym, jest też istotne z punktu widzenia przewidywania związanych z klimatem zmian we współczesnych populacjach zwierząt.

szt.

Laboratorium Pamięci Kwantowych

Laboratorium Pamięci Kwantowych
Laboratorium Pamięci Kwantowych

Badanie fundamentalnych ograniczeń fizycznych związanych z wielomodowym oddziaływaniem światło-materia. W badaniach nad interfejsem fotony-atomy wykorzystujemy nierezonansowe rozpraszanie Ramana w parach atomowych w temperaturze pokojowej.

szt.

Laboratorium Procesów Ultraszybkich

Laboratorium Procesów Ultraszybkich
Laboratorium Procesów Ultraszybkich

Laboratorium Procesów Ultraszybkich jest multidyscyplinarnym zespołem zajmującym się zagadnieniami wytwarzania, diagnostyki i zastosowań ultrakrótkich (femtosekundowych) impulsów laserowych.

szt.

Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych

Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych
Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych

W skład kompleksu laboratoriów wchodzą: laboratorium wstępnego przygotowanie próbek, oraz laboratorium przygotowania preparatów geologicznych. Wyposażone w profesjonalny pracownie przystosowane są do precyzyjnego przygotowywania próbek skalnych i preparatów do dalszych badań geologicznych i geofizycznych z użyciem wyspecjalizowanych technik badawczych.

szt.

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych
Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Grupa badawcza zajmuje się głównie rentgenowskimi i neutronowymi badaniami strukturalnymi i eksperymentalnymi badaniami gęstości elektronowej. Wychodzi daleko poza rutynowe badania rentgenowskie, które są dla nas zaledwie pierwszym etapem stosowanych przez nas metodologii badawczych.

szt.

Laboratorium Rozwoju Oprogramowania

Laboratorium Rozwoju Oprogramowania
Laboratorium Rozwoju Oprogramowania

Zespół specjalizuje się w wytwarzaniu nowoczesnego oprogramowania. Posiadamy wyjątkowe kwalifikacje, łączące doświadczenie w tworzeniu kodu według współczesnych metodyk z wykorzystaniem algorytmów i rozwiązań wypracowywanych w innych sekcjach ICM. Tworzy to unikatową możliwość budowania w ICM kompletnych produktów opartych o wyniki badań i wytworzone algorytmy o jakości oczekiwanej przez odbiorcę komercyjnego i gotowych do użycia.

szt.

Laboratorium Spektroskopii Laserowej

Laboratorium Spektroskopii Laserowej
Laboratorium Spektroskopii Laserowej

W Laboratorium Spektroskopii Laserowej rozwinięto, między innymi, ultra czułe techniki wykrywania substancji śladowych w gazach metodą spektroskopii strat we wnęce (Cavity Ring-Down Spectroscopy, CRDS). Detektory dwutlenku azotu zbudowane w oparciu o niebieskie lasery osiągnęły czułość lepszą niż 5 ppb.

szt.

Laboratorium Spektroskopii NMR

Laboratorium Spektroskopii NMR
Laboratorium Spektroskopii NMR

W obszarze głównych zainteresowań zespołu leży metodologia eksperymentów NMR, tj. wykorzystanie najnowszych osiągnięć matematyki w opracowywaniu metod rejestracji i przetwarzania danych eksperymentalnych.

szt.

Laboratorium Stosowanej Analizy Danych (ADALab)

Laboratorium Stosowanej Analizy Danych (ADALab)
Laboratorium Stosowanej Analizy Danych (ADALab)

Zespół specjalizuje się w eksploracji dużych zbiorów danych oraz budowie modeli służących analityce danych. Opracowuje i wykorzystuje metody uczenia maszynowego do wielkoskalowej analizy tekstów oraz przeprowadzania data miningu. Duża część projektów realizowanych jest na zlecenie firm zainteresowanych wydobywaniem informacji z posiadanych zbiorów danych oraz monetyzacją tych zasobów.

szt.

Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych

Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych
Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych

Laboratorium prowadzi badania zjawisk oraz przemian społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem nauki oraz nowych technologii. Prowadzone przez nas badania mają na celu zarówno głębsze zrozumienie analizowanych zjawisk społecznych, jak również dostarczanie wiedzy praktycznej. Członkowie zespołu są autorami wielu analiz i ekspertyz dla jednostek administracji rządowej i samorządowej (m.in. MNiSW, MPiPS, MSWiA, MAiC/MC, MRR/MIR, MKiDN) oraz na potrzeby Strategii (np. SRSI, SRKS) i Programów Operacyjnych.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl