Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Ubezpieczenia społeczne - dr B. Samoraj-Charitonow

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Ekspertyzy z zakresu:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • migracje międzynarodowe,
 • cudzoziemcy na polskim rynku pracy.

Publikacje

 • Główne cechy procesu starzenia się ludności – świat i Polska, w: Praca Socjalna nr 2/2003
 • Polscy pracownicy kontraktowi w Berlinie w latach 90., w: Polityka Społeczna nr 1/2003
 • Geschichte der Auslaenderpolitik in Deutschland, recenzja ksiązki Prof. Ulricha Herberta, w: Polityka Społeczna nr 7/2003
 • Edukacja międzykulturowa w Polsce w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Konferencja w Krakowie, w: Polityka Społeczna nr 11-12/2003
 • Polska u progu wielokulturowości a problem dyskryminacji cudzoziemców w: A. Paszko (red.), „Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”, Kraków 2004
 • Instytucjonalne aspekty funkcjonowania cudzoziemców na rynku pracy w Polsce, publikacja z XII Zjazdu Socjologicznego, w: Wędrowcy i migranci, Nomos, Kraków 2005
 • Przyszłość Pracy w XXI wieku, S. Borkowska (red.), recenzja publikacji pokonferencyjnej w: Problemy Polityki Społecznej, IFiS PAN, nr 8/2005, Warszawa 2005
 • Równość szans czy równość startu życiowego? Dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy, Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne, Warszawa 2006;
 • Równość i dyskryminacja na polskim rynku pracy, Ustawodawstwo polskie w świetle dwóch dyrektyw Rady Unii Europejskiej ,miesięcznik Prawo Europejskie w praktyce, nr 5 (22), maj 2006
 • Polski rynek pracy wobec cudzoziemców poszukujących zatrudnienia. Spojrzenie pracodawców i polityków gospodarczych, w: Migracje międzynarodowe jako czynnik modernizacji systemu politycznego i społecznego; Warszawa 2007
 • W kierunku integracji uchodźców. Proces powstawania instytucji odpowiedzialnych za sprawy uchodźców w Polsce i na świecie, w: J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przystanek Polska, Analiza skuteczności programów integracji dla uchodźców w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007
 • Ocena skuteczności Indywidualnych Programów. Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób zajmujących się uchodźcami, (z Mirosławem Bienieckim), w: J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przystanek Polska, Analiza skuteczności programów integracji dla uchodźców w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007
 • Zatrudnić cudzoziemca legalnie, w: Monitor o Unii Europejskiej, listopad 2007
 • Polska w Schengen: trudniej zatrudnić cudzoziemca, w: Monitor o Unii Europejskiej, styczeń 2008;
 • Polski rynek pracy wobec cudzoziemców poszukujących zatrudnienia. Spojrzenie pracodawców i polityków gospodarczych, w: G. Firlit-Fesnak (red.) Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, IPS Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008;
 • Rynek Pracy a cudzoziemcy w Polsce. Garść refleksji w: A. Rączaszek Polityka społeczna, badania dydaktyka, rozwój, Katowice 2008
 • Zatrudnić cudzoziemca legalnie. Zmiany prawne w 2009 r., Monitor o Unii Europejskiej, wrzesień 2009
 • Indywidualne Programy Integracji w: A. Jasińska-Kania, S. Łodziński, Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Warszawa 2009
 • Pracownicy spoza Unii Europejskiej na polskim rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego, w: Polityka Społeczna, M. Księżpolski, C. Żolędowski, B. Rysz-Kowalczyk, ASPRA-JR, Warszawa 2009
 • Ukrainki pracujące w Polsce jako pomoc domowa – przykład wykluczenia społecznego?, w: R. Szarfenberg, M. Theiss, C. Żołedowski, Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza, Warszawa 2010;
 • System zabezpieczenia społecznego w Polsce a bezpieczeństwo na rynku pracy, w: A. Tomanek, Idea Flexicurity w Polsce, Białystok, 2010;
 • Wspólnotowa polityka wobec pracowników z krajów trzecich, w: W. Anioł, M. Duszczyk, P. Zawadzki, Europa Socjalna, Iluzja czy rzeczywistość, Warszawa 2011.
 • Popytowa strona rynku pracy wobec problemów kształtowania społeczeństwa informacyjnego (wraz z J. Mirosław) w: H. Sobocka-Szczapa (red.), Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu, IPISS, Warszawa 2011;
 • Warunki pracy cudzoziemskich pomocy domowych w Polsce, w: W. Klaus (red.), Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2012
 • Przeobrażenia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego na przełomie wieków w kontekście bezpieczeństwa socjalnego, Zeszyty Zakładu Zabezpieczenia Społecznego 1/2012, IPS WDiNP UW, Warszawa 2012.
 • Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce a koncepcja bezpieczeństwa socjalnego, w: Problemy Polityki Społecznej, 21(2)2013.
 • Zmiany w systemie emerytalno-rentowym a spójność społeczna, w: Zeszyty Zakładu Zabezpieczenia Społecznego 2/2013, IPS WDiNP UW, Warszawa 2013.
 • Prawo do emerytury osób przemieszczających się w Unii Europejskiej (współautorstwo 50%/50%z G. Uścińską) w: Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa 2015;
 • Doświadczenia w zatrudnianiu migrantek z Ukrainy do opieki – perspektywa seniorów, w: P. Sobiesiak–Penszko, Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi, ISP, Warszawa 2015;
 • Świadczenia dla seniorów w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, w: Polityka społeczna nr 2/2016, Warszawa 2016;
 • Nieformalna opieka nad osobami starszymi w Polsce w: A. Furmańska-Maruszak, A. Wójtewicz (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, Toruń 2016;
 • Istota zabezpieczenia społecznego, w: G. Uścińska, B. Samoraj-Charitonow, A. Kolek, Metody badawcze w zabezpieczeniu społecznym, WDiNP, Warszawa, 2016;
 • Wybrane metody jakościowe w badaniach nad zabezpieczeniem społecznym, w: G. Uścińska, B. Samoraj-Charitonow, A. Kolek, Metody badawcze w zabezpieczeniu społecznym, WDiNP, Warszawa, 2016;
 • Przedmiot badań w naukach o polityce publicznej, w: G. Uścińska, B. Samoraj-Charitonow, A. Kolek, Metody badawcze w zabezpieczeniu społecznym, WDiNP, Warszawa, 2016;
 • Czasowe migracje zagraniczne a rozpad więzi rodzinnych, w: Zeszyty Zabezpieczenia Społecznego. Teoria, Prawo, Praktyka, nr 5/2016, IPS WDiNP UW, Warszawa 2016;
 • Rozwój instytucjonalnego wsparcia dla uchodźców w Europie w XX w. a kryzys migracyjny lat 2015-2016 w: Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2017;
 • Dostępność zabezpieczenia społecznego dla uznanych uchodźców w Polsce, w: Polityka Społeczna, nr 4/2017,
 • Wpływ kryzysu migracyjnego na decyzję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu ze struktur Unii Europejskiej, w; Zeszyty Zabezpieczenia Społecznego. Teoria, Prawo, Praktyka, nr 6/2017, IPS WNPiSM UW, Warszawa 2017
 • Metody i perspektywy w badaniach nad zabezpieczeniem społecznym, w: Polityka Społeczna, nr 5/6/2017

Monografie

 • Polacy w Berlinie. Szkic o legalnej migracji zarobkowej lat 90., Heliodor, Warszawa 2004
 • Metodologia nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2016; [współautor: G. Uścińska, A. Kolek]
 • Ukrainki na polskim rynku pracy (książka z uwzględnieniem zaktualizowanych badań z rozprawy doktorskiej, w druku), 2017

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe ubezpieczenia społeczne, zabezpieczenie społeczne, migracje międzynarodowe, cudzoziemcy
Dodatkowe języki komunikacji angielski, niemiecki
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl