Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Prawo europejskie - dr hab. R.t Grzeszczak prof. UW

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Działalność ekspercka

Prof. Grzeszczak specjalizuje się w instytucjonalnym i materialnym prawie europejskim, zwłaszcza w prawie instytucjonalnym Unii oraz rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym. W kręgu jego zainteresowań jest także teoria procesów integracyjnych.

Doświadczenie

Profesor studiował na Uniwersytetach Wrocławskim, a w trakcie studiów doktoranckich także w Berlinie na Uniwersytecie im. Humboldta (Niemcy) i w Perugii (Włochy), uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Południowej. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, publikowanych w Polsce, Niemczech, Belgii, Litwie, Brazylii, Argentynie i w USA.

Profesor Grzeszczak w ostatnich latach występował jako ekspert m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Senatu RP, Rządu RP – dla ministerstw: Spraw Zagranicznych, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sprawiedliwości), Rządowego Centrum Legislacji, GDDKiA, CUPT, NSA oraz licznych organizacji pozarządowych, a od 2011 roku prowadzi wykłady w KSAP.

Publikacje

 • R. Grzeszczak, M. Gniadzik, New Vision of ‘Social Europe': Renationalising the Integration Process in the Internal Market of the European Union, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, s. ; publikacja uzyskała nagrodę " Best Paper Award " by the Program Committee as per the Conference Awards Scheme.
 • R. Grzeszczak, The concept of social citizenship of the European Union in the light of the phenomenon of social tourism (w:) Studia Iuridica nr 68/2016, s. 87-104
 • R. Grzeszczak, Komentarz do art. 1 i art. 422 i 423 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (red.) P. Wajda, M. Szczepańska (red. nauk.) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2017
 • R. Grzeszczak, M. Gniadzik, Right of Union citizens and their family members to move freely within the territory of the Member States in the Light of the Judgment of the European Court of Human Rights in case of Oliari against Italy (w:) The Polish Review of International and European Law, Warsaw no 1-2/2016
 • R. Grzeszczak, Bariery w przepływie pracowników na rynku wewnętrznym – stary problem w nowych odsłonach (w:) Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XIV/4, Opole 2016, s. 39-55 http://prawo.uni.opole.pl/studia.php
 • R. Grzeszczak, The Challenge of Good Governance: An introduction w: R. Grzeszczak (ed.), Challenges of good governance in the European Union, Baden-Baden, Nomos 2016
 • R. Grzeszczak, Proces europeizacji administracji krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (w:) Rocznik Administracji Publicznej UP w Krakowie, 2016 (2), s. 272-291
 • R. Grzeszczak, Zjednoczone Królestwo poza Unią Europejską – nie tak szybko i nie zupełnie (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 6/7 z 2016, s. 3-9.
 • R. Grzeszczak, Dylematy ustrojowe Unii Europejskiej jako ambitnego eksperymentu prawnomiędzynarodowego (w:) B. Krzan (red.), Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2016, s. 179-189
 • R. Grzeszczak, Zupełny i efektywny system ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej (w:) D. Kornobis-Romanowska (red. nauk.), Unia Europejska w roli gwaranta praw podstawowych, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2016, ISBN: 978–83–60833–70–4, s. 77 -103
 • R. Grzeszczak, From government to governance: the challenge of good governance in the European Union of crisis time w: The Global Science and Technology Forum, Journal of Law and Social Sciences, Vol.5 No.1 (Print ISSN: 2251-2853, E-periodical: 2251-2861) http://law-conference.org/index.html#sthash.bnbwy0LN.dpuf
 • R. Grzeszczak, rozdziały : (nr 5 w cz. III) Good governance – koncepcja dobrych rządów w Unii Europejskiej, s. 187 – 197 ; (nr 6 w cz. III) Koncepcja wielopoziomowego rządzenia, s. 197-203 ; Procesy komitologiczne – działania na pograniczu ustawodawstwa i władzy wykonawczej, s. 153-159 (rozdz. 3 w cz. III); Zasady bezpośredniego stosowania i skutku bezpośredniego, skutku pośredniego, oraz pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej (rozdz. 6 w cz. IV), s. 255-267 ; Pojęcie europeizacji prawa, s. 293 – 301 (rozdz. 1 w cz. VI); w : R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Strategie, Wyd. EuroPrawo, Warszawa 2016
 • R. Grzeszczak, Propozycja porozumienia Unii i jej państw członkowskich ze Zjednoczonym Królestwem – zakres propozycji i ich znaczenie dla UE i jej obywateli (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 2/2016, s. 12-19
 • R. Grzeszczak, Charakter i rozwój procesu europeizacji prawa polskiego (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 3/2016, s. 11-18.
 • R. Grzeszczak, Wielość roszczeń do władzy konstytucyjnej – o stosunku prawa UE do międzynarodowego porządku prawnego (w:) L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Elżbiecie Dyni, Rzeszów 2015, s. 113 – 123.
 • R. Grzeszczak - autor 5 rozdziałów w podręczniku A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red. nauk.), Instytucje i porządek prawny UE. Vademecum, Wyd. EuroPrawo, Warszawa 2015, Wyd. II: rozdz. 3: Podział kompetencji w Unii Europejskiej ss. 15-27; rozdz. 4: Zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej, ss. 27-37; rozdz. 1 w cz. III (Prawo pierwotne UE) ss. 109-129; rozdz. 3 (Tworzenie prawa pierwotnego UE) ss. 147 – 1157; Wykaz podstawowych wyroków dotyczących prawa instytucjonalnego (współautorstwo z A. Zawidzką-Łojek), ss. 305 - 325.
 • R. Grzeszczak, Kondycja Unii Europejskiej w XXI wieku - dokąd zmierzamy?, Rozmowa z prof. UW dr hab. Robertem Grzeszczakiem (w:) Prawo Europejskie w Praktyce nr 9/2015, s. 6-9
 • R. Grzeszczak, A. Szmigielski, Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich – refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych (w:) Europejski Przegląd Sądowy nr 10/2015, s. 11-19.
 • R. Grzeszczak, Model procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej (w:) W. Brzozowski, A. Krzywoń (red.) Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 65 - 79.
 • R. Grzeszczak, Transfer der deutschen des juristischen Denkens (in:) J. Kalicińska, I. Surynt (Hrgs.) Lexikon deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin-Bielefeld 2015
 • R. Grzeszczak, Uprawniena Senatu a procedura « zielonej kartki ». analiza możliwości właczenia się Senatu RP w procedurę wzmocnionego dialogu politycznego w świetle obowiązującego w Polsce prawa, Opinie i Ekspertyzy, Kancelaria Senatu, nr OE 232, s. 3-11.
 • R. Grzeszczak, Prawne punkty zapalne w kontekście polsko-niemieckim, s. 222-233 oraz Transfer myśli prawnej, s. 444 – 460 (w:) A. Gall, J. Grębowiec, J. Kalicińska, K. Kończal, I. Surynt (red.) Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, t. II, Wrocław 2015
 • R. Grzeszczak, Refleksje nad tendencjami rozwoju prawa Unii Europejskiej. Od unifikacji i konstytucjonalizacji do fragmentacji i renacjonalizacji prawa (w :) K. Karski (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015, ss. 51-63.
 • R. Grzeszczak, Implementacja dyrektywy Wypłacalność II – perspektywa prawa europejskiego w : Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015, s. 3-14
 • R. Grzeszczak, Good governance – koncepcja dobrych rządów w unijnym systemie wielopoziomowego rządzenia (w:) I. Skomerska-Muchowska (red.), Dobre prawo sprawne rządzenie, Łódź 2015, s. 633 – 665.
 • R. Grzeszczak, M. Słok-Wódkowsk, Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru – wybrane aspekty (w :) Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015, s. 81-96.
 • R. Grzeszczak, Administracja polska w warunkach członkostwa w UE (w:) R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch (red.) Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2015, s. 13-23.
 • R. Grzeszczak, B. Jędrzejczak, Die Selbstgefährdung: Gesundheitsgefährdendes Verhalten als Legitimation für Schlechterstellungen (in:) C.D. Classen (Hr.) Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften - Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, Berliner Wissenschaftsverlag 2015, s. 183-207.
 • R. Grzeszczak, The concept and practice of good governance in the European Union, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 98, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 9(2), pp. 385 - 391.
 • R. Grzeszczak, The European transformation of the legislative, executive and judicial power in Poland (in:) I. Karolewski, M. Sus (eds.), The Transformative Power of Europe, Nomos, Baden-Baden 2015, ss. 19-36.

Więcej publikacji

Monografie

 • R. Grzeszczak, (ed.), Challenges of good governance in the European Union, Baden-Baden, Nomos 2016
 • Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red. nauk. i autor 2 rozdziałów), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, wyd. 4 – zmienione i uzupełnione, Warszawa 2015; ss. 434 // autor w cz. I - rozdz. 2 – Zagadnienia wprowadzające: Zakres obowiązywania i stosowania prawa materialnego Unii Europejskiej, ss. 9 -21; Wykaz podstawowych wyroków dotyczących swobód rynku wewnętrznego oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej (współautorstwo z A. Zawidzką-Łojek), ss. 399 - 421.
 • R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2016, ss. 487
 • R. Grzeszczak, Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011, ss. 328

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe prawo europejskie, rynek wewnętrzny, stosowanie prawa unijnego przez sądy krajowe, stosowanie prawa UE przez organy administracji, zakaz dyskryminacji, instytucje unijne, konstytucjonalizm unijny
Dodatkowe języki komunikacji angielski, niemiecki, włoski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl