Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Gospodarka wodna - dr J. Suchożebrski

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Działalność ekspercka

Dr Jarosław Suchożebrski zajmuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi m. in.:

 • z kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych,
 • zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi,
 • ochroną przed powodzią i suszą,
 • jakością wód,
 • oceną stanu ekologicznego wód płynących.

Ekspertyzy i opracowania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Autorstwo lub współautorstwo opracowań eksperckich:

 • Operat ochrony zasobów abiotycznych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: M. Lenartowicz, J. Suchożebrski) (2009)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Autor: J. Suchożebrski) (2009)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa" (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2007)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2008)
 • Operat ochrony zasobów abiotycznych Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: J. Suchożebrski, T. Lewicki, A. Kłos) (2008)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Łagowskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2007)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2007)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2007)
 • Operat ochrony zasobów wodnych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Autorzy: R. Wiśniewski, J. Suchożebrski) (2006)
 • Konsultant naukowy 24 arkuszy mapy hydrograficznej w skali 1:10000 (współautorstwo), Wydawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, arkusze: N-34-104-D-a-4, N-34-104-C-a-3, N-34-104-C-c-1, M-34-019-C-b-4, M-34-019-C-d-2, N-34-104-D-c-2, M-34-019-C-d-3, M-34-019-C-d-1, M-34-019-C-c-4, N-34-104-D-a-2, M-34-019-C-b-3, M-34-019-C-d-4 ,M-34-019-C-c-2, N-34-104-D-b-3, M-34-019-C-a-4, N-34-104-C-b-3, N-34-104-C-a-4, N-34-93-B-b-3, N-34-93-B-b-2, N-34-104-C-d-1, N-34-93-B-b-4, N-34-104-C-c-2, N-34-130-D-b-1, N-34-130-D-b-3

Publikacje

 • Suchożebrski J. 2001, Obiektywne metody określania rozmiaru pola podstawowego w badaniach hydrologicznych. Przegląd Geofizyczny Tom 46 Nr 1,2 r. 2001, str. 37-50
 • A method for assessing the conditions of migration of pollutants to the groundwater on the agriculturally used lowland areas. Miscellanea Geographica Tom 10 r. 2002, str. 175-184
 • Jakość wód podziemnych na obszarach rolniczych województwa mazowieckiego (na przykładzie zlewni górnej Wilgi). Przegląd Geofizyczny Tom XLVIII Nr 1-2 r. 2003, str. 33-44
 • Suchożebrski J. 2003, Ocena warunków migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych w zlewni górnej Wilgi. Prace i Studia Geograficzne Tom 31 r. 2003, str. 153-163
 • Suchożebrski J. 2003, Zmienne diagnostyczne w badaniu warunków migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych. Prace i Studia Geograficzne Tom 31 r. 2003, str. 137-152
 • Suchożebrski J. 2003, Impact of water and sewage management in rural areas on the quality of groundwater in lowland agricultural basin. Acta Universitatis Carolinae Tom 38, Nr. 1. r. 2003 (2005), str. 421-430
 • Gutry-Korycka, M. Magnuszewski, A. Suchozebrski, J. Jaworski, W. Marcinkowski, M. Szydlowski, M., 2006, Numerical estimation of flood zones in the Vistula River valley, Warsaw, Poland. IAHS PUBLICATION No 308, pages 191-195. (Impact Factor czasopisma – 2,24)
 • Gutry-Korycka M., Suchożebrski J., Szydłowski M., 2006, Hazard of Warsaw flooding by Vistula river [w:] First Workshop of the EARSeL, Special Interested Group on Geological Applications, Abstract Book, str. 21-22, National Library of Warsaw.
 • Suchożebrski J., 2006, Monitorowanie i ochrona krajobrazu miejskiego [w:] Starkel L., Kędziora A., Gutry-Korycka M., (red.) Długookresowe przemiany krajobrazu polskiego w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu "Zmiany Geosfery i Biosfery" (IGBP-Global Change) PAN oraz Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Poznań.
 • Gutry-Korycka M., Woronko D., Suchożebrski J., 2009, Uwarunkowanie regionalne maksymalnych prawdopodobnych przepływów rzek. Prace i Studia Geograficzne, T. 43, ss. 25-50.
 • Suchożebrski J., 2010, Śródlądowe drogi wodne w Finlandii. Gospodarka Wodna nr 6/2010 - Gutry Korycka M. Woronko D., Suchożebrski J., 2010, Regional conditions for maximum probable discharge in Poland’s rivers. Miscellanea Geographica vol. 14/2010, pp. 145-167
 • Suchożebrski J., 2010, Ocena hydromorfologiczna rzek metodą RHS – problemy praktyczne. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 69 t. 2 ss. 333-340
 • Kowalik K., Suchożebrski J., 2011, Wykorzystanie archiwalnych map i planów do analizy zmian starorzeczy Wisły w okolicach Warszawy. Z dziejów kartografii. Tom XV, Warszawa, Instytut Historii Nauki PAN Zespół Historii Kartografii, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, s. 455-464.
 • Gutry-Korycka M., Lenartowicz M., Suchożebrski J., 2013, Zastosowanie GIS w modelowaniu struktury systemu drenażu zlewni. Monografie KGW PAN z. 35, s. 21-31
 • Suchożebrski J., Marcinkowska A., 2013, Wykorzystanie historycznych i współczesnych map topograficznych do oceny zmiany warunków odpływu w zlewni Potoku Bielańskiego w Warszawie [w:] Kamienie milowe w kartografii pod red. J. Ostrowskiego i P.E.Weszpińskiego, Z dziejów kartografii, T. XVIII, Warszawa, Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN, NDAP, MHW, APW, s.463–478.
 • Piątek M., Suchożebrski J., 2015, Mokradła w Gorczańskim Parku Narodowym. Prace i Studia Geograficzne, t. 58, s. 65-78
 • Bączyk A., Suchożebrski J., 2016, Zmienność przebiegu zjawisk lodowych na Bugu w latach 1903-2012. Inżynieria Ekologiczna t.49, s. 136-142.

Monografie

 • Warunki migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych w nizinnej zlewni rolniczej (na przykładzie zlewni górnej Wilgi) w: Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych, (red. J. Jaworski i J. Szkutnicki, str. 155-166, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, r. 2001
 • Zastosowanie metod geoinformacyjnych do oceny warunków migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych w nizinnych zlewniach rolniczych w: Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, str. 105-107, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, r. 2001
 • Environmental impacts and consequences w: The Consequences of Urban Sprawl: A case Study of Warsaw Agglomeration. Program badawczy Projektu Europejskiego URBS PANDENS, str. 30-50, Wyd. WGiSR UW, r. 2004 współautorzy: Piotr Wałdykowski, Ewa Smolska, Jerzy Solon, Jarosław Suchożebrski, Piotr Szwarczewski, Jolanta Wawer
 • Typy poziomów wodonośnych. Zasoby wód. Cechy chemiczne. Zmiany zanieczyszczenia Rozdziały wpodręczniku Geografia fizyczna Polski, red. A. Richling i K. Ostaszewska, str. 131-136, Wyd. Nauk. PWN, r. 2005.
 • Quantity and quality of surface water and groundwater resources w: Urban Sprawl: Warsaw Agglomeration; case study, red. M. Gutry-Korycka, str. 242-253, Wyd. UW, r. 2005
 • Floodzones – a risk for the urban areas w: Urban Sprawl: Warsaw Agglomeration; case study, red. M. Gutry-Korycka, str. 253-264 Wyd. UW, r. 2005 współautorzy: Artur Magnuszewski, Jarosław Suchożebrski, Michał Szydłowski, Małgorzata Gutry-Korycka
 • Lenartowicz M. Suchożebrski J., Szumacher I., 2009, Abiotic resources. [w.] Roge-Wiśniewska M. (red.) Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Warszawa, ss. 21-40.
 • Lenartowicz M. Falkowski M., Suchożebrski J., Szumacher I., Nowicka-Falkowska K., 2009, Possibilities use of environment. [w.] Roge-Wiśniewska M. (red.) Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Warszawa, ss. 75-79

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe hydrologia, gospodarka wodna, zasoby wodne, ochrona zasobów wodnych, hydromorfologiczna ocena wód, ochrona środowiska
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl