Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Centrum Nowych Technologii

Centrum Nowych Technologii kształci liderów dla nauki i gospodarki oraz uzyskuje liczące się wyniki w interdyscyplinarnych badaniach naukowych z pogranicza biologii, chemii, fizyki i technologii informacyjnych.

Obszary działalności CeNT:

  • biologia molekularna o szczególnym znaczeniu dla medycyny i środowiska
  • badania strukturalne - analiza struktur związków chemicznych i materiałów
  • synteza i tworzenie nowych materiałów - funkcjonalnych nanomateriałów i biomateriałów
  • zastosowania fizyki dla potrzeb nowoczesnej techniki i technologii
  • technologie informatyczne i ich zastosowania

Centrum Nowych Technologii

Badanie ekspresji genów metodą qRT-PCR

Badanie ekspresji genów metodą qRT-PCR
Badanie ekspresji genów metodą qRT-PCR

Oferujemy pomiar ekspresji genów metodą odwrotnej transkrypcji i ilościowego PCR. Opcjonalnie możemy zaprojektować startery dla transkryptu określonego przez usługobiorcę a także dokonać izolacji RNA z dostarczonych tkanek lub komórek.

szt.

Fluorofosforanowe analogi końca 5’ mRNA (kapu), sposób ich otrzymywania i zastosowanie

Fluorofosforanowe analogi końca 5’ mRNA (kapu), sposób ich otrzymywania i zastosowanie
Fluorofosforanowe analogi końca 5’ mRNA (kapu), sposób ich otrzymywania i zastosowanie

Wynalazek dotyczy nowej klasy nukleotydowych analogów końca 5’ mRNA (kapu) zawierających ugrupowanie fluorofosforanowe. Analogi te są dobrymi substratami dla enzymu DcpS (Decapping Scavenger), który jest zaangażowany w proces degradacji mRNA u eukariota i jest celem terapeutycznym w rdzeniowej atrofii mięśniowej (SMA).

szt.

Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej

Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej
Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej

Podstawowym obszarem zainteresowań Laboratorium są struktury tzw. czapeczki (kapu), tj. końca 5’ mRNA i wielu snRNA. Zsyntetyzowane przez nas w przeszłości analogi kapu, m.in. naturalny trimetyloguanozyno kap, kap-4 oraz ich pochodne, w znacznym stopniu przyczyniły się do odkrycia biologicznej roli tych struktur.

szt.

Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych

Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych
Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych

Laboratorium zajmuje się rozwijaniem modeli gruboziarnistych do analizy krajobrazu energetycznego białek i ich kompleksów, metod analitycznych do analizy koewolucyjnej aminokwasów i ich zastosowaniem do wyznaczania struktur białek oraz rozwojem i zastosowaniem aparatu matematycznego teorii węzłów do wyznaczania topologii białek.

szt.

Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek

Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek
Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek

Celem prac prowadzonych w laboratorium jest synteza nowych wysoce reaktywnych układów zdolnych do niskotemperaturowej aktywacji cząsteczek uważanych za wysoce inertne. Z tego względu w kręgu naszych zainteresowań znajdują się sole anionów słabo koordynujących, związki zawierające pierwiastki na wysokim stopniu utlenienia a także materiały o wysoce rozwiniętej powierzchni.

szt.

Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów

Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów
Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów

Badania prowadzone w Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów mają charakter interdyscyplinarny z pogranicza biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Badania te mają na celu zarówno rozwijanie nowych narzędzi bioinformatycznych, jak i ich zastosowanie w połączeniu z metodami współczesnej biologii molekularnej do badania struktury, funkcji i ewolucji białek oraz ich oddziaływań z ligandami, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych procesów biologicznych takich jak metylacja i metabolizm kwasów nukleinowych.

szt.

Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej

Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej
Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej

Głównym obszarem zainteresowań naszego zespołu są makromolekuły, a w szczególności białka i proces ich ewolucji. Interesuje nas zagadnienie, dlaczego współcześnie znane struktury białkowe zajmują jedynie niewielki obszar w praktycznie nieograniczonej przestrzeni możliwości.

szt.

Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów

Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów
Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów

Przejście guza ze stanu pierwotnego do opornego na leczenie stanu z przerzutami jest najczęstszą przyczyną zgonu pacjentów z chorobą nowotworową. Nadal pozostaje niewyjaśnione dlaczego niektóre komórki w nowotworze są bardziej oporne na leczenie lub wykazują zwiększone właściwości do inwazji i tworzenia przerzutów. Model nowotworowych komórek macierzystych sugeruje fenotypowe i funkcjonalne zróżnicowanie wśród komórek nowotworowych.

szt.

Laboratorium Biologii RNA

Laboratorium Biologii RNA
Laboratorium Biologii RNA

Laboratorium Biologii RNA jest zainteresowane biologicznymi funkcjami RNA; jako modelu używamy spliceosomu, koncentrując się na badaniu mechanizmu splicingu pre-mRNA. Badamy dynamiczne oddziaływania pomiędzy pre-mRNA (substratem) i spliceosomem (enzymem) w czasie tworzenia się kompleksu i na etapie katalizy, wpływające na umiejscowienie grup reaktywnych substratu w centrum aktywnym. Mimo, iż nasze badania prowadzone są w systemie drożdżowym (S. cerevisiae), ich wyniki są uniwersalne i ułatwią zrozumienie modulacji specyficzności splicingu i przebiegu alternatywnego splicingu u wyższych eukariontow.

szt.

Laboratorium Chemicznych Nośników Energii

Laboratorium Chemicznych Nośników Energii
Laboratorium Chemicznych Nośników Energii

Badania przeprowadzane w laboratorium dotyczą nowych materiałów, które mogą zostać użyte do magazynowania energii. Są to dwie grupy substancji: związki chemiczne bogate w wodór, mogące zostać użyte do jego chemicznego magazynowania, oraz nowe potencjalne przewodniki jonowe – bezpieczne i efektywne elektrolity do zastosowania w elektrochemicznych źródłach energii.

szt.

Laboratorium Chemii Bioorganicznej

Laboratorium Chemii Bioorganicznej
Laboratorium Chemii Bioorganicznej

W Laboratorium Chemii Bioorganicznej prowadzone są badania nad syntezą, właściwościami i zastosowaniami modyfikowanych nukleotydów (analogów końca 5’ mRNA - kapu, trifosforanów nukleozydów, nukleotydocukrów, fosfosiarczanów nukleozydów i innych).

szt.

Laboratorium Chemii Metaloorganicznej

Laboratorium Chemii Metaloorganicznej
Laboratorium Chemii Metaloorganicznej

Badania prowadzone w naszym laboratorium dotyczą kompleksów alkoksylowych metali grup głównych stosowanych jako katalizatory do polimeryzacji monomerów heterocyklicznych. Nasze zainteresowania skupiają się przede wszystkim na związkach alkoksylowych metali grup 13 i 14 - katalizatorów polimeryzacji koordynacyjnej estrów cyklicznych z otwarciem pierścienia, prowadzącej do biodegradowalnych poliestrów.

szt.

Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście

Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście
Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście

Wiele ważnych pytań z dziedziny ekologii i biologii ewolucyjnej dotyczy zmienności cech osobniczych, jakie można zaobserwować u zwierząt w ich naturalnym środowisku. Do niedawna niemal wszystkie długoterminowe badania wolno żyjących kręgowców, często uznawane jako kluczowe w badaniach z zakresu ekologii i biologii ewolucyjnej, były prowadzone w środowisku naturalnym i mało przekształconym przez człowieka.

szt.

Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej

Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej
Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej

Zespół bada procesy fizyko-chemiczne związane z interakcją materiałów półprzewodnikowych i nanostruktur metalicznych ze światłem. Prace dotyczą w pierwszym rzędzie własności fotoelektrochemicznych cienkowarstwowych półprzewodnikowych elektrod tlenkowych.

szt.

Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych

Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych
Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych

W Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych prowadzimy zaawansowane badania biochemiczne i biofizyczne nad pierwotnymi procesami konwersji energii słonecznej w wysokostabilnych makromolekularnych kompleksach pigmentowo-białkowych, fotosystemie I (PSI) i fotosystemie II (PSII). Głównym celem tych fundamentalnych badań jest określeniem molekularnych mechanizmów fotoprotekcji aparatu fotosyntetycznego w modelowych organizmach ekstremofilnych (C. merolae, T. elongatus itp.) poddanych działaniu ekstremalnych bodźców środowiskowych.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl